Privacyverklaring Webwinkel
(Versie 24-05-2018)

Uw privacy is belangrijk voor u en ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: onze leveringen en diensten, welke persoonsgegevens wij hebben en hoe we deze gebruiken, met wie we persoonsgegevens delen, waar we ze verwerken, hoelang we ze bewaren, hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan we uw gegevens verwerken. 

Onze Leveringen en diensten
Onze webwinkel biedt u via diverse platforms - zoals directe verkoop, verkoop via haar boven aangegeven webwinkels en verkoop via dealers - goederen en diensten op het gebied van huishoudelijke apparatuur en daarvan met name afzuigkappen, onderdelen hiervan en aanverwante artikelen. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze leveringen en diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke service te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of een aankoop doet via onze boven aangegeven webwinkels. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via uw apparaten, door de interactie met onze diverse websites (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

Wanneer u bij aXiair een account aanmaakt, een directe aankoop doet, of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • E-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw adres;
 • IP-adres;
 • Betaal- en factureringsinformatie;
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

Cookies en soortgelijke technologieën
Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web-beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. U kunt uw cookie voorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst
We verwerken uw persoonsgegevens om u de gewenste producten en diensten van uw keuze te leveren.

Klantenservice

We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere aan klantenondersteuning gerelateerde diensten te leveren. 

Klantencontact en communicatie

We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u ter bevestiging van uw account, om u producten te versturen, om problemen op te lossen, en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing
We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen
We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen
We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement
Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam en klant-ID moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage
Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers (zoals transporteurs, hosting providers, klantenservice en e-marketing) en andere partners, afhankelijk van leveringen en de diensten die u gebruikt. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze leveringen en diensten mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van transporten en verzendingen van gekochte artikelen, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende faciliteiten, bijvoorbeeld voor database beheer, administratie en marketing. In dit kader worden ook bepaalde persoonsgegevens met onze andere bedrijfspartners en toeleveranciers gedeeld. Het delen van gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Betaling per iDeal en automatische incasso
De webwinkel werkt o.a. samen met Docdata als bedrijf dat diensten verleent met betrekking tot betalingen per o.a. iDeal en automatische incasso via het internet. In dat kader kan het nodig zijn dat Docdata persoonsgegevens van u ontvangt. Zij zal de gegevens slechts verwerken teneinde uw betalingsopdracht af te handelen. De gegevens worden door haar slechts verder verstrekt aan de financiële instanties die betrokken zijn bij de gekozen betaalwijze. Zij zal de gegevens niet aan andere derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Informatie over het privacy statement van Docdata kunt u vinden op https://www.docdatapayments.com/nl/.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die in het kader van uw aankoop worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van de webwinkel en andere gerelateerde bedrijven, en van het externe bedrijf dat bij het bestelproces en/of bij de distributieorganisatie wordt ingeschakeld, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie.

Ook aan Docdata die betaling via internet mogelijk maakt, zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling alsmede aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn.

Zie ook hierboven bij 'Betaling per iDeal'.

Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen. Maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. 

Indien u uw account gedurende 12 maanden niet gebruikt, markeren wij deze in onze database als 'inactief'. In dat geval maken wij niet langer actief gebruik van uw accountinformatie, bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren. Uw account wordt gearchiveerd zodat u het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren mocht u in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken. 

Indien u uw account wilt opzeggen, vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging verwijderen wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. 

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens
Via een eventueel door u aangemaakt persoonlijk account kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld in de instellingen van uw account kiezen of u wellicht nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Hoe u deze persoonsgegevens kunt inzien of beheren, is afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt.

Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met onze binnendienst (info@afzuigkap.nl). We reageren binnen 14 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken. 

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling, ter archivering van informatie over uw account zodat u dit op een later tijdstip kunt heractiveren, om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen, of ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan niet.

Wijzigingen
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van de webwinkel bekend gemaakt.

Vragen en klachten
Voor vragen of klachten over deze verklaring of over de webwinkel kunt u per e-mail contact opnemen met de Klantenservice (info@afzuigkap.nl) of met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Onze Klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en is bereikbaar via onderstaand emailadres en telefoonnummer:

Email: info@afzuigkap.nl

Direct mobiel telefoonnummer tijdens kantooruren: 0611907996

Verantwoordelijke entiteit

De webwinkel is gevestigd en kantoorhoudend op het adres Felland 5c in 9753TA Haren (Gn) en als merknaam geregistreerd bij het Handelsregister te Groningen onder nummer 02052752. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden centraal plaats bij aXiair B.V., eigenaar van de webwinkel, die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt. 

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

(Versie 24-05-2018)

Deze website en onderdelen daarvan zijn eigendom van aXiair BV te Haren (Gn).

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van aXiair BV is het niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, tenzij dit bedoeld is voor persoonlijk gebruik zonder commercieel oogmerk.

Aan de totstandkoming van deze site en de inhoud ervan is door aXiair BV uiterste zorgvuldigheid betracht en aandacht besteed.

Regelmatig wordt er tekst en/of informatie en beeldmateriaal toegevoegd of weggelaten om het aanbod nog beter op uw wensen aan te passen. Om die reden houdt aXiair BV zich het recht voor dergelijke wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. aXiair BV zal alles in het werk stellen om misbruik van haar websites en de informatie daarop te voorkomen.

De website kan tevens hyperlinks bevatten naar o.a. producten, producenten en informatie op websites die niet onder het beheer van aXiair BV vallen. Hoewel hyperlinks zorgvuldig aangebracht worden is aXiair BV niet verantwoordelijk voor de inhoud die op deze websites gepresenteerd wordt in welke vorm dan ook

Onze Klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en is bereikbaar via onderstaand emailadres en telefoonnummer:

Email: info@axiair.nl

Direct mobiel telefoonnummer tijdens kantooruren: 050-5346582